Baudžiamųjų bylų apžvalgos

2

Šiame puslapyje pateikiamos ištraukos iš baudžiamųjų bylų pagal tam tikrą tematiką.

 

Baudžiamosios bylos

A) Baudžiamojo kodekso normų taikymas

– BK 21 str.: E.Kusaitės byla: rengimosi padaryti nusikaltimą ir “tyčios iškėlimo aikštėn” atribojimas. Baudžiamoji byla Nr.1A-157/2014

– BK 54 str.: Pernelyg ilga baudžiamojo proceso trukmė kaip pagrindas švelninti bausmę. Byla Nr. 1A-291/2013

– BK 59 str.: Nuoširdus gailėjimasis ir prisipažinimas kaltu kaip aplinkybė lengvinanti kaltininko baudžiamąją atsakomybę. Baudžiamoji byla Nr.2K-60/2014

– BK 137 str.: Baudžiamojo įstatymo prasme ne bet kuris randas ar kitoks dėl nusikalstamos veikos nukentėjusiojo išvaizdos pablogėjimas laikytinas kūno subjaurojimu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-395-511/2015

– BK 149, 150 str. ir 21 str.: vien parašytų SMS žinučių nepakanka, norint konstatuoti, kad asmuo rengėsi lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą. Baudžiamoji byla Nr. 1A-601-518/2015

BK 154 straipsnis: apibrėžiant šmeižimo sąvokos turinį įtvirtinta, kad paskleisdamas informaciją kaltininkas turi suvokti, kad jo skleidžiamos žinios neatitinka tikrovės ir gali paniekinti ar pažeminti asmenį, pakirsti pasitikėjimą juo. Nuomonė apie tam tikrą informaciją – tai faktų ir duomenų vertinimas, požiūris, todėl nuomonė nelaikoma žinia, jei pareikšta nuomone nepaskleidžiama nauja informacija. Baudžiamoji byla Nr. 2K-198-697/2020

– BK 155 str.: inkriminuojant įžeidimą kaip nusikalstamą veiką, visada būtina įsitikinti, ar padaryta veika pagal jos objektyvių ir subjektyvių požymių turinį bei pasireiškimą yra tokio pavojingumo laipsnio, kad vertinant ją pagal protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatas būtų pagrįstas baudžiamosios teisės priemonių taikymas. Baudžiamoji byla Nr. 2K-95-788/2015

– BK 167 str. – neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimas. Baudžiamoji byla Nr.1A-339/2014

– BK 167 straipsnis: sistemingas informacijos apie asmenį rinkimas, naudojant GPS įrangą (pritvirtintą prie automobilio), gali apriboti asmens teisę į privatumą. Baudžiamoji byla Nr. 2K-213/2014

– BK 167 straipsnis: Įstatymuose neįtvirtintas draudimas daryti savo gyvenamųjų patalpų vaizdo ar garso įrašus ir neįtvirtintas reikalavimas perspėti tose patalpose besilankančius asmenis, kad yra daromas vaizdo ar garso įrašas, todėl lankydamasis kito asmens gyvenamosiose patalpose asmuo negali tikėtis tokio pat privatumo, kaip savo gyvenamosiose patalpose. Baudžiamoji byla Nr. 2K-134-689/2020

– BK 169 straipsnis – asmenų grupės ar jai priklausančių individų diskriminavimas. Byla Nr. 2K–256/2012

– BK 176 str.: Neturtinės žalos dydžiai bylose dėl darbų saugos reikalavimų pažeidimo. Byla Nr. 2K-429/2013
– BK 182 straipsnis: Neteisėtas viso bendrosios nuosavybės teisės objekto ar atskiros kaltininkui nepriklausančios jo dalies užvaldymas ar perleidimas tretiesiems asmenims turi būti vertinamas tik kaip civilinės teisės deliktas, bet ne kaip nusikaltimas. Baudžiamoji byla Nr. 2K-338/2014

– BK 182 str.: Sukčiavimo ir civilinės teisės pažeidimo atribojimas (sukčiavimas v. paskola). Baudžiamoji byla Nr. 2K-273/2014

– BK 183 str. : akcinės bendrovės turtas jos akcijų turėtojams ir net vieninteliam akcininkui yra svetimas. Byla Nr. 2K-407/2014

– BK 184 str.: Lizingas v. turto pasisavinimas bei išvaistymas (civilinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimas). Baudžiamoji byla Nr.1A-606/2013

– BK 184 str.: vekselio naudojimas prievolėms užtikrinti neprieštarauja įstatymui, todėl iš vekselio santykių kilusios sąžiningų asmenų, ir kreditoriaus, ir skolininko, teisės turi būti ginamos. Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-234-942/2015

– BK 185 str.: Radinio pasisavinimo (BK 185) atribojimas nuo vagystės (BK 178). Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-119/2013
– BK 189-1: Neteisėtas praturtėjimas. Tai, kad turto atsiradimo konkrečios aplinkybės nustatytos nebuvo, veikai kvalifikuoti pagal BK 189-1 straipsnį netrukdo, nes pajamų neteisėtumas pagal šio nusikaltimo sudėtį nėra įrodinėjimo dalykas, o įrodinėjamas teisėtų pajamų šaltinių nebuvimas. Baudžiamoji byla Nr. 2K-147-697/2020

– BK 202 str.: Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla: baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas (atribojimas versliškumo numatyto BK 202 ir vertimosi veikla numatyto ATPK 173 str.). Baudžiamoji byla Nr. 1A-456/2014

– BK 211 str.: baudžiamoji atsakomybė už komercinės paslapties atskleidimą taikoma tada, jeigu veika padarė didelės turtinės žalos nukentėjusiajam asmeniui. Žalos dydį teismas turi nustatyti vadovaudamasis grynojo pelno kriterijumi, bet ne visomis (tikėtinomis) pajamomis. Baudžiamoji byla Nr. 2K–402-677/2015

– BK 222 str.: buhalterinės apskaitos objektas. (Apgaulingas apskaitos tvarkymas). Baudžiamoji byla Nr. 2K-376/2014

– BK 223 str.: straipsnyje numatytų padarinių nustatymas ar nenustatymas yra svarbiausias baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimus atribojimo kriterijus. Baudžiamoji byla Nr. 2K-273/2014

– BK 227 str.: Pažadas duoti kyšį turi būti pagrįstas realiomis galimybėmis. Baudžiamoji byla Nr. 2K-176/2014

– BK 228 str.: Didelė žala BK 228 str. 2d. kontekste (Piktnaudžiavimas). Baudžiamoji byla Nr.1A-339/2014

– BK 253 straipsnis. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Byla 2K-P-178/2012

BK 284 str.: visuomenės tvarkos ir rimties sutrikdymas. Baudžiamoji byla Nr.2K-406/2014

– BK 284 str.: atribojimas administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už “nedidelį chuliganizmą”. Baudžiamoji byla Nr. 2K-484/2014

– BK 294 str. savavaldžiavimas. Didelės žalos nustatymas. Baudžiamoji byla Nr. 2K-351/2014

B) Baudžiamojo proceso kodekso normų taikymas

     1) Principai

– Nekaltumo prezumpcijos klausimai. Byla Nr.2K-P-9/2012, Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-81/2013

– Non bis in idem (draudimas antrą kartą bausti už tą pačią nusikalstamą veiką). Baudžiamoji byla Nr. 2K-226/2014

– Teisė į gynybą. Prieštaravimas tarp gynybos interesų gali būti konstatuojamas, kai bendrininkai skirtingai ginasi nuo pareikštų įtarimų ar kaltinamų, pavyzdžiui, duoda skirtingus parodymus apie vienas kito veiksmus ir indėlį darant nusikalstamą veiką, skirtingai traktuoja bylos aplinkybes, pasirenka skirtingas gynybos pozicijas (prisipažinti ar nepripažinti padarius nusikalstamas veikas) ir pan. Baudžiamoji byla Nr. 2K–386/2014

BPK 49 str.: gynėjo nušalinimas. Neatvykimas į teismo posėdžius gali būti pripažintas neteistu gynybos priemonių naudojimu. Nutartis Nr. 1S-216-449/2019

– BPK 58 str.: vien praeityje buvę darbo santykiai toje pačioje įstaigoje ar institucijoje, pats faktas, kad teisėja ir gynėjas prieš kurį laiką buvo bendradarbiai, nėra pakankamas pagrindas abejoti teisėjos nešališkumu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-396/2014

     2) Įrodymai

– Ar siekiant patvirtinti ar paneigti iškeltas versijas ikiteisminio tyrimo metu reikia išnaudoti visus įmanomus tyrimo veiksmus? Byla Nr.2K-P-178/2012, byla Nr. 2K-590/2013

– “Šališkų” liudytojų parodymų vertinimas. Byla Nr.2K-P-178/2012

– “Atviri prisipažinimai” kaip įrodymai baudžiamąjame procese. Byla Nr. 2K–350/2013

– “Pasiskolinta” iš pareigūnų garso įrašymo įranga surinkti duomenys nėra pripažįstami įrodymais baudžiamajame procese. Byla Nr. 2K-7-141/2008

– Po privataus asmens (nukentėjusiojo) kreipimosi į valstybės teisėsaugos institucijas pradėto ir vykstančio ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusiojo teisė teikti tyrimui reikšmingus duomenis (pavyzdžiui, neviešai darytus garso (vaizdo) įrašus), kuriais siekiama pagrįsti savo versiją dėl kaltininko galimai nusikalstamų veikų ir kuriais vėliau yra grindžiamas kaltinimas, gali būti įgyvendinama tik įstatymų nustatyta tvarka. Byla nr. 2k-7-165-648/2021

– Vien tai, jog policijos pareigūno sustabdytas A. M. pačioje pradžioje nebuvo perspėtas apie daromą įrašą, taip tik formaliai pažeidžiant Policijos patrulių veiklos instrukciją, nėra pakankamas pagrindas tokių duomenų laikyti neleistinu įrodymu BPK 20 straipsnio 1, 2, 4 dalių prasme, t. y. neteisėtu, taip pat tai nereiškia, kad įraše užfiksuota informacija neteisinga. Baudžiamoji byla Nr. 2K-330-222/2015

– Jei įtariamojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, nebuvo pakartoti teisme, – tokiu būdu jie nėra laikomi įrodymais. Byla Nr. 1A-348/2013

– Mažamečių duotų parodymų vertinimas, apklausos. Byla Nr. 1A–480/2013, Baudžiamoji byla Nr. 1A–61/2014

– Nesudaryta kaltinamajam galimybė teisme apklausti nukentėjusiuosius gali lemti išteisinamojo nuosprendžio priėmimą. Byla Nr. 2K-476/2013

– Atsargiai, – draudimo kompanija gali ir nepanorėt atlyginti eismo įvykio metu patirtą žalą. Byla Nr. 2K-490/2013

– Jei liudytojai nedalyvauja teisme – jų parodymai perskaitomi tikslu patikrinti kitus įrodymus. Byla Nr. 2K-451/2013

– Poligrafu gautų duomenų teisinis vertinimas. Byla Nr. 1-41-497/2012

– Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys savarankiškos įrodomosios reikšmės priimant nuosprendį teisme neturi, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pats neištiria šių įrodymų posėdžio metu. Byla Nr. 1A-291/2013

– Remiantis vien tik faktine aplinkybe (kratos metu rastas netikras dokumentas) negalima teigti, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika. Byla Nr.1A-178/2013

– Dėl tos pačios veikos jau nuteisti asmenys apklausiami pagal liudytojo apklausos taisykles. Byla Nr.1A-338/2013

– Nustatytos duomenų gavimo (rinkimo) tvarkos pažeidimai savaime dar nereiškia, kad tokie duomenys negali būti įrodymais. Byla Nr. 2K–121/2014

– Kaltinamajam turi būti suteikta pakankama ir tinkama galimybė ginčyti prieš jį liudijančių asmenų parodymus ir pateikti jiems klausimus arba tuo metu, kai parodymai duodami, arba vėliau procese. Byla Nr.2K–115/2014

– Ikiteisminio tyrimo pareigūnui duoti parodymai gali būti teisiamajame posėdyje balsu perskaitomi įrodymams patikrinti, tačiau jie neturi įrodomosios reikšmės priimant nuosprendį. Baudžiamoji byla Nr. 2K-128/2014

– Įrodymų vertinimas – subjektyvus loginis procesas. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Baudžiamoji byla Nr.1A-248/2014

– Įrodymų vertinimo rezultatas – išvada dėl įrodymų pakankamumo teismo išvadoms pagrįsti. Baudžiamoji byla Nr. 2K-522/2014

– Bylos nagrinėjimas teisės taikymo aspektu, kai kasaciniame skunde teigiama, jog buvo padaryti esminiai BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimai, reiškia, kad kasacinės instancijos teismas gali tikrinti, ar kasacine tvarka apskųstuose teismų sprendimuose atliktas įrodymų vertinimas yra pagrįstas išsamiu, nešališkuvisų bylos aplinkybių išnagrinėjimu bei teisingu įstatymų taikymu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-587/2014

– Jei telefoninių pokalbių įrašai buvo gauti BPK 154 str. nustatyta tvarka, tai vėliau pasikeitus jų gavimo pagrindui (nusikalstama veika buvo perkvalifikuota iš apysunkio į nesunkų nusikaltimą) nereiškia, kad duomenys apie telefoninius pokalbius prarado juridinį leistinumą. Baudžiamoji byla Nr. 2K-194/2014

– Jei skirtingų apklausų protokolų turinys identiškas – laikoma, kad vienas protokolas buvo perrašytas nuo kito, todėl negali būti laikomas tinkamu įrodymų šaltiniu. Baudžiamoji byla Nr. 1A-280/2012

– Neperspėjimas apie policijos automobilyje daromą įrašą laikytinas pažeidimu, neturėjusiu įtakos įrodymų patikimumui bei iš esmės nesuvaržiusiu nuteistojo teisių, BPK nuostatų nepažeidžia. Baudžiamoji byla Nr. 2K-308/2014

– “Airijos teroristo byla”: bylai svarbių įrodymų, esančių kitoje valstybėje, neprieinamumas savaime negali užkirsti kelią baudžiamajam persekiojimui. Baudžiamoji byla Nr.2K-7-184/2014

– Konsultacinę išvadą suinteresuoto bylos baigtimi proceso dalyvio užsakymu (prašymu) pateikę asmenys baudžiamojoje byloje negali tapti oficialiais ekspertais ar specialistais. Baudžiamoji byla Nr. 2K–575/2014

– Teismas, remdamasis anoniminiais asmens parodymais apie tai, ką jis girdėjo būdamas sulaikytas ar suimtas iš kitų sulaikytųjų ar suimtųjų, be kita ko, turi įsitikinti ir dėl to, kad toks asmuo nebuvo uždarytas į atitinkamą įstaigą vien tik siekiant išgauti reikalingą informaciją iš kartu laikomo įtariamojo ar kaltinamojo, pažeidžiant pastarojo asmens konstitucinę teisę neduoti parodymų prieš save. Nepašalinus abejonių dėl to, kad taip galėjo būti, tokio liudytojo parodymai negali būti pripažinti BPK 20 straipsnio reikalavimus atitinkančiu įrodymu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-80-942/2015

     3) Žvalgybinė veikla

– Ar galima remtis operatyvinės veiklos metu gautais duomenimis byloje, jei operatyviniai veiksmai buvo sankcionuoti tiriant kitą nusikalstamą veiką? Byla 2K-P-178/2012

– Ar galima remtis operatyvinės veiklos metu gautais duomenimis byloje, jei operatyviniai veiksmai buvo sankcionuoti tiriant kitą nusikalstamą veiką? Byla Nr. 2K-120/2008

– NVIM trukmė siejama su įrodymų surinkimu, t.y. NVIM negali tęstis begalę laiko. Byla Nr. 2K-7-86/2011; Baudžiamoji byla Nr. 2K-54/2014

– Nusikalstamos veikos imitacijos modelio ir provokacijos atribojimas. Byla Nr.2K-549/2013

– BPK 159 str.: [provokacija taikant MVIM] visi įrodymai, gauti kurstymo veiksmais, privalo būti atmesti, kaltinamojo prisipažinimas taip pat negali būti naudojamas išprovokuotam padaryti nusikalstamą veiką asmeniui nepalankioms teismo išvadoms pagrįsti. Baudžiamoji byla Nr. 2A–P–6/2008

– BPK 159 str.: NVIV – tai, kad nutartyje konkrečiai nebuvo nurodytas A. K., o be E. B. įvardinti tik pastarojo interesais, ar naudai veikiantys asmenys, neduoda pagrindo teigti, jog šios priemonės taikymas buvo negalimas kitų asmenų atžvilgiu, o jos taikymo metu gauti duomenys turėtų būti pripažinti neleistinais. Baudžiamoji byla Nr. 2K-39-719/2019

– Policijos informatorių, buvusių vienoje kameroje su įtariamuoju ir sužinojusių informaciją, parodymų vertinimas. Baudžiamoji byla Nr.1A-142/2014

– Jei telefoninių pokalbių įrašai buvo gauti BPK 154 str. nustatyta tvarka, tai vėliau pasikeitus jų gavimo pagrindui (nusikalstama veika buvo perkvalifikuota iš apysunkio į nesunkų nusikaltimą) nereiškia, kad duomenys apie telefoninius pokalbius prarado juridinį leistinumą. Baudžiamoji byla Nr. 2K-194/2014

– Teismas, nagrinėjantis bylą, kurioje kaltinimas grindžiamas duomenimis, gautais atliekant operatyvinį tyrimą, privalo patikrinti tris pagrindinius aspektus: 1) ar buvo teisinis ir faktinis pagrindas operatyvinio tyrimo veiksmams atlikti; 2) ar tyrimo veiksmai atlikti nepažeidžiant Operatyvinės veiklos įstatyme nustatytos tvarkos; 3) ar duomenis, gautus atliekant operatyvinį tyrimą, patvirtina duomenys, gauti BPK numatytais veiksmais. Baudžiamoji byla Nr. 2K–416/2014

– Duomenys, gauti atliekant slaptą telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę ir leidžiantys įtarti apie kitas asmens (asmenų) daromas nusikalstamas veikas, kurios nepatenka į kategoriją nusikalstamų veikų, dėl kurių pagal OVĮ galėjo būti atliekamas šis operatyvinio tyrimo veiksmas, atsižvelgiant į tai, kad buvo nesilaikoma ir kitų įstatymuose įtvirtintų šios informacijos panaudojimo kitame baudžiamajame procese taisyklių, gali būti ir nepripažinti įrodymais pagal BPK ir jais gali būti nesiremiama nagrinėjant baudžiamąją bylą. Baudžiamoji byla Nr. 2K-P-94-895/2015

– Pagrindai operatyvinio tyrimo veiksmams. Baudžiamoji byla Nr. 1A-98/2014

     4) Kardomosios priemonės

– Nusikalstamos veikos sunkumas kaip aplinkybė taikyti suėmimą. Byla Nr.1S-310/2013

– Asmens teigiama charakteristika – pagrindas manyti, kad asmuo nedarys naujų nusikalstamų veikų. Byla Nr.1S-328/2013

– Savanoriškas atvykimas į policiją nepaneigia suėmimo skyrimo pagrindo jog asmuo bėgs (slėpsis). Byla Nr.1S-325/2013

– Buvimas užsienio piliečiu pakankamas pagrindas skirti suėmimą motyvuojant, kad asmuo vengs teismo. Byla Nr. 1S-317/2013

– Trukdymas procesui kaip pagrindas skiriant suėmimą. Baudžiamoji byla Nr.1S–292/2011

– Kaltinamojo sveikatos būklė nėra pakankamas pagrindas taikyti jam švelnesnę kardomąją priemonę. Baudžiamoji byla Nr.1S-113/2014

– Atsižvelgiant į pakankamai ilgą suimtojo kalinimo laiką, tik išskirtinės priežastys gali pateisinti griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo tęsimą ilgą laiką. Baudžiamoji byla Nr. 1S-267/2014; Byla Nr. 1S-166/2014

– Tai, kad asmuo teismui nepateikė patvirtintos formos Nr. 094-1a medicininės Pažymos dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą, teismą ar karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją, savaime nepaneigia paties ligos ir negalėjimo dalyvauti tam tikros dienos teismo posėdyje fakto. Byla Nr. 1S-151-150/2015

     5) Procesinės prievartos priemonės     

– Procesinėmis prievartos priemonėmis siekiama ne vien tik surinkti bylai reikšmingus duomenis, bet ir užtikrinti sklandų baudžiamąjį procesą bei užkardyti naujų nusikalstamų veikų padarymą. Byla Nr. 1N-142/2013

– BPK 147 ir BPK 207: poėmio ir įvykio vietos apžiūros atribojimas. Byla Nr. 2K-7-40-511/2019

– Jei kratos metu rasti objektai skiriasi nuo ieškotų, – tai nereiškia, kad faktinis pagrindas kratai daryti buvo neteisingas. Byla Nr. 2K-141/2007

– BPK 149 str. 7 d. nuoroda, kad paimti daiktai kratos vietoje turi būti kaip įmanoma supakuojami ir užantspauduojami, nėra imperatyvi. Šio reikalavimo nesilaikymas pats savaime nereiškia, kad paimti daiktai negali būti laikomi įrodymais. Baudžiamoji byla Nr. 2K-382/2014

– BPK 149 str.: reikalavimas, kad kratos vietoje daiktai turi būti kaip įmanoma supakuoti ir užantspauduoti, yra imperatyvus. Baudžiamoji byla Nr. 2K-456/2014

– BPK 151 str.: laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Teismo leidimas kaltinamajam naudotis socialine išmoka kaip vieninteliu teisėtu pajamų šaltiniu nereiškia, jog privatus kaltinamojo interesas iškeltas aukščiau viešojo. Byla Nr. 1N-147/2014

– Nuosavybės teisės apribojimas turi būti proporcingas sumai, kuri gali būti konfiskuota. Byla Nr.1N-114/2013

     6) Apeliacinė instancija

– Apeliacinės instancijos teismas turi reaguoti į argumentus, kuriais ginčijamas nuosprendžio teisėtumas. Byla Nr. 2K-368/2013

– Reikalavimai apkaltinamojo nuosprendžio turiniui. Byla Nr. 2K–513/2013

– Apeliacinės instancijos teismas turi ištirti tik pirmosios instancijos teismo netirtas aplinkybes ir pakartotinai ištirti tik tuos turinčius esminės reikšmės teismo išvadoms įrodymus, kurie yra prieštaringi ir prieštaravimų negalima pašalinti be pakartotinio tų įrodymų ištyrimo. Byla Nr.2K-109/2014

– Nukentėjusiosios išsilavinimas ir eitos pareigos teismui leidžia teigti, kad nuteistoji suprato ir / ar turėjo suprasti teisines pasekmes, galinčias kilti dėl laiku nepaduoto apeliacinio skundo. Byla Nr. 1N-166/2014

     7) Kasacinė instancija

– Neturtinės žalos dydis nėra mažinamas ar didinamas kasacinėje instancijoje. Byla Nr. 2K-363/2013

    8) Atskirų kategorijų bylų procesas

– Byla gali būti atnaujinta, tik esant įsiteisėjusiam teismo nuosprendžiui, kuriuo nustatytas parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas. Byla Nr.1N-119/2013

Pagreitintas procesas. Teismui nusprendus, jog nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nėra pakankamai aiškios, Baudžiamojo proceso įstatymas nedraudžia priimti sprendimą grąžinti bylą prokurorui. Baudžiamoji byla Nr. 1S-831-354/2014

Privataus kaltinimo kategorijai priskiriamos nusikalstamos veikos padarymas kartu su BK 147-1 straipsnio 1 dalyje numatyta veika jau rodo veikos didesnį pavojingumą ir jos visuomeninę reikšmę. Baudžiamoji byla Nr. 2K-37-942/2015   

– Pagal esamą teisinį reguliavimą prokuroras nėra atleistas nuo pareigos spręsti dėl baudžiamojo proceso pradėjimo BPK 407 straipsnyje išvardytų veikų padarymo atvejais net ir tada, kai tos veikos yra padarytos panaudojant smurtą artimoje aplinkoje. Ikiteisminio tyrimo atlikimas net ir tais atvejais, kai dėl padarytos veikos iš tikrųjų galėjo būti vykdomas tik privatus kaltinimas, nėra besąlygiškas pagrindas teismui tokią bylą nutraukti. Baudžiamoji byla Nr. 2K-99-507/2015

    9) Kita

– Neturtinė žala tretiesiems asmenims gali būti priteista tik išimtiniais atvejais, pvz., artimo asmens (sutuoktinio, vaiko ar pan.) gyvybės atėmimo atvejais. Byla Nr.2K-628/2013

– Atgręžtinis reikalavimas baudžiamajame procese. Byla Nr.2K-633/2013

– Kaltinamajame akte (ir atitinkamai nuosprendyje) turi būti nurodyti tie faktai (aplinkybės), kurie yra būtini tam, kad nekiltų abejonių dėl jų teisinio vertinimo taikant baudžiamąjį įstatymą. Byla Nr.2K-97/2014

– Iš kaltinamojo akto turi būti aišku, kokias nusikalstamas veikas, kada ir kokiu būdu padarė kiekvienas įtariamasis. BPK 219 str. Baudžiamoji byla Nr. 1N–61/2014

– BPK 219 str.: byla prokurorui gali būti perduodama esant trijų sąlygų visumai: pirma, kaltinamojo akto turinys neatitinka BPK 219 straipsnyje nurodytų šio procesinio dokumento turinio reikalavimų, antra, kaltinamojo akto trūkumai yra tokie, kurių negalima ištaisyti nagrinėjant bylą teisme ir, trečia, kaltinamojo akto trūkumai trukdo teismui nagrinėti bylą. Byla Nr. 1N-183/2014

– BPK 199 str.: Jei byloje nėra duomenų apie anonimiškumo liudytojui taikymo pagrįstumą, tai nėra pažeidimas, gavus skundą tai patikrina teismas. Baudžiamoji byla Nr. 1A-50/2014

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2022 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex