0

Byla gali būti atnaujinta, tik esant įsiteisėjusiam teismo nuosprendžiui, kuriuo nustatytas parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas. Byla Nr.1N-119/2013

Posted by Mindaugas Bilius on 2013 08 29 in Kita |

Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr.1N-119/2013

 

Skundo esmė:

 

Nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė jo skundą dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. balandžio 18 d. nutarimo, kuriuo atsisakyta pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Jo nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės teismams nebuvo žinomos, o jeigu buvo žinomos, tai nebuvo tinkamai įvertintos.

 

Teismas:

 

Nuteistojo A. D. skundas atmetamas.

 

 

 

Baudžiamosios bylos atnaujinimo institutas – tai išimtinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. jo taikymas galimas tik esant konkretiems, įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti žinomi ir patikrinti instancine tvarka. Naujai paaiškėjusios aplinkybės, kurioms esant galima atnaujinti baudžiamąją bylą, nustatytos BPK 444 straipsnio 1 dalyje. Naujai paaiškėjusios aplinkybės, dėl kurių galima panaikinti nuosprendį ar nutartį ir atnaujinti baudžiamąją bylą, tai: 1) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytas liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas; 2) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytas bylą nagrinėjusių teisėjų nusikalstamas piktnaudžiavimas; 3) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytas ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų nusikalstamas piktnaudžiavimas, jei dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas nuosprendis; 4) kitokios aplinkybės, kurios teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį, nors ikiteisminis tyrimas bei bylos nagrinėjimas teisme buvo atliktas išsamiai, ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad nuteistasis yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnę ar sunkesnę nusikalstamą veiką negu ta, už kurią jis nuteistas, taip pat kurios įrodo, kad išteisintasis arba asmuo, kurio byla nutraukta, yra kaltas. Kitomis aplinkybėmis, numatytomis BPK 444 straipsnio 1 dalies 4 punkte, pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį. Aplinkybės, kurios priimant nuosprendį buvo žinomos, negali būti naujai paaiškėjusios.

 

Pagrindinis argumentas, kuriuo remdamasis nuteistasis prašo atnaujinti procesą baudžiamojoje byloje, yra tas, kad A. S. parodymai dėl dalyvavimo AB “M. n. ” privatizavime neatitinka tikrovės. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Apygardos teismo išvada, kad šios aplinkybės negali būti pripažįstamos naujai paaiškėjusiomis, kadangi iš esmės analogiškais argumentais nuteistasis A. D. grindė ir savo apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 29 d. nuosprendžio. Baudžiamąją bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 12 d. nutartyje išsamiai įvertino byloje surinktus duomenis teisėtumo ir patikimumo aspektais, atsakė į A. D. apeliacinio skundo argumentus, kuriuos atmetė kaip nepagrįstus. Taigi visi nuteistojo A. D. skunde minimi argumentai buvo žinomi baudžiamąją bylą išnagrinėjusiam apeliacinės instancijos teismui.

 

Tuo pačiu pažymima, kad skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo 2013 m. liepos 17 d. nutarties nagrinėjantis aukštesniojo teismo teisėjas neturi teisinių galių iš naujo ar kitaip (taip, kaip nori nuteistasis) vertinti teismuose priimtais ir įsiteisėjusiais sprendimais nustatytų bei patvirtintų aplinkybių, kadangi nagrinėja ne įsiteisėjusio nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą, bet tai, ar Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas teisingai įvertino Generalinio prokuroro nutarimą atsisakyti pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir ar pagrįstai A. D. skundą atmetė. Dėl to negali būti patenkintas nuteistojo A. D. prašymas iš naujo įvertinti A. S. parodymus, duotus baudžiamojoje byloje. Tai, kad teismų priimti sprendimai nuteistojo netenkina, nėra pagrindas pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

 

Nuteistojo A. D. skunde dėstomi samprotavimai dėl A. S. parodymų melagingumo negali būti laikomi naujai paaiškėjusia aplinkybe, nes neatitinka BPK 444 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Kaip jau buvo minėta, BPK 444 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu byla gali būti atnaujinta, tik esant įsiteisėjusiam teismo nuosprendžiui, kuriuo nustatytas liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų arba ekspertizės akto melagingumas, taip pat kitų įrodymų, kuriais paremtas nuosprendis ar nutartis, netikrumas. Tokio įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, kuriuo būtų pripažintas kaltu dėl melagingų parodymų davimo A. D. skunde nurodytas asmuo, nėra.

 

Nuteistojo skundo argumentas, kad baudžiamoji byla turėtų būti atnaujinta, remiantis BPK 444 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytomis aplinkybėmis, irgi nepagrįstas.

 

Kaip jau buvo minėta, šiuo pagrindu byla gali būti atnaujinta, tik esant tokioms aplinkybėms, kurios teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nuosprendį ar nutartį, nors ikiteisminis tyrimas bei bylos nagrinėjimas teisme buvo atliktas išsamiai, ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad nuteistasis yra nekaltas, o išteisintasis arba asmuo, kurio byla nutraukta, yra kaltas.

 

Nuteistasis, nurodydamas po apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo paaiškėjusias aplinkybes – Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutartimi panaikintą prokuroro nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį pagal A. D. skundą dėl A. S. parodymų melagingumo ir pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal BK 235 straipsnį dėl A. S. melagingų parodymų bei nepagrįsto prevencinio ieškinio pateikimo, taip pat pareikštą prašymą dėl civilinės bylos atnaujinimo, nepagrįstai jas vertina kaip naujai paaiškėjusias, reikšmingas nagrinėjant jo skundą dėl proceso atnaujinimo BPK XI dalies tvarka.

 

Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos nutarties motyvais, kad nuteistojo teiginiai apie Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarties svarbą vertinant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo pagrįstumą yra deklaratyvūs. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodo teismas, A. D. skundą išnagrinėjusi teisėja, priimdama minėtą nutartį panaikinti prokuroro nutarimą, išdėstė tik savo nuomonę dėl A. S. parodymų vertinimo, tačiau tokios nuomonės nepakanka atnaujinti baudžiamąją bylą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių BPK 444 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Šiai išvadai pagrįsti skundo nagrinėjime dalyvavusi prokurorė pateikė Apeliacinės instancijos teismui Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorės 2013 m. gegužės 29 d. priimto nutarimo, kuriuo aukščiau minėtas ikiteisminis tyrimas pagal A. D. prašymą buvo nutrauktas, nesant nusikalstamos veikos sudėties, nuorašą. Kaip matyti iš pateikto nutarimo turinio, įvertinusi ikiteisminio tyrimą medžiagą, prokurorė konstatavo, jog nesurinkta jokių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad A. S. sakė netiesą ir iškraipė faktus, t. y. jo veiksmuose nenustatė BK 235 straipsnyje numatyto nusikaltimo požymių. Taip pat minėtame nutarime nurodyta, kad pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A. S. 2008 m. sausio 21 d. prevencinio ieškinio nėra galimybės, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, t. y. 5 metams nuo nusikalstamos veikos padarymo. Šio nutarimo pagrįstumas iki šiol nepaneigtas, jis tebegalioja. Taigi nuteistojo A. D. skundo argumentai dalyje dėl prašymo sustabdyti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių taip pat nepagrįsti.

 

Atsakant į skundo argumentus, kuriais nuteistasis prašo sustabdyti procesą kol neišnagrinėtas prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 21 d. nutartimi A. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas tokį savo sprendimą motyvavo tuo, kad prevencinis ieškinys buvo patenkintas su tikslu uždrausti naujai skleisti tikrovės neatitinkančius teiginius – apie neva neteisėtą ir nusikalstamą A. S. dalyvavimą „AB M. n. “ privatizavime ir G. K. nužudyme. Teismas prevenciniu ieškiniu uždraudė skleisti informaciją, kuri jau kitų teismų sprendimais buvo pripažinta kaip tikrovės neatitinkanti informacija. Kadangi prevencinio ieškinio esmę sudarė duomenų skleidimas apie neva neteisėtą ar nusikalstamą A. S. veiklą AB „M. n. “ ir asmens nužudyme, A. D. nurodytos aplinkybės – teisėjų argumentų nurodymas priimtose baudžiamosiose nutartyse dėl prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą A. S. atžvilgiu, neįtakoja įsiteisėjusios bylos teismo sprendimo. A. D. pateiktos teismo nutartys bei prokuroro nutarimas nepatvirtina A. S. neteisėto ir nusikalstamo dalyvavimo AB „M. n. “ privatizavime ir G. K. nužudyme, taip pat nepaneigia ir neįrodo šios bylos 2009-04-10 teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Ši teismo nutartis 2013 m. rugpjūčio 2 d. buvo apskųsta Vilniaus apygardos teismui, tačiau šiai dienai atskirojo skundo nagrinėjimas dar nepaskirtas. Nepaisant to, nėra jokio pagrindo tenkinti nuteistojo A. D. prašymą ir sustabdyti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

 

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus daroma išvada, jog skundžiama Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl nėra teisinio pagrindo jos naikinti ir pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex