About Mindaugas Bilius

Posts by Mindaugas Bilius:

0

BPK 49 str.: gynėjo nušalinimas. Neatvykimas į teismo posėdžius gali būti pripažintas neteistu gynybos priemonių naudojimu. Nutartis Nr. 1S-216-449/2019.

Posted by Mindaugas Bilius on 2019 10 07 in Principai |

Apeliacinis teismas konstatavo, kad apygardos teismas pagrįstai gynėjos veiksmus, kai ji tris kartus be pateisinamos priežasties neatvyko į iš anksto suplanuotus ir su visais proceso dalyviais suderintus teismo posėdžius, įvertino kaip neteisėtų gynybos priemonių naudojimą ir šiuo pagrindu nušalino advokatę nuo kaltinamosios gynimo.

Nagrinėjamoje byloje apygardos teismas advokatei už pakartotinį (trečią kartą) neatvykimą į teismo posėdį be svarbios nedalyvavimo teismo posėdyje priežasties paskyrė baudą bei už neteisėtų gynybos priemonių naudojimą advokatę nušalino nuo kaltinamosios gynybos baudžiamojoje byloje. Advokatė ginčijo jos nušalinimo nuo kaltinamosios gynybos teisėtumą ir pagrįstumą, teigdama, kad neatvykimas į teismo posėdžius negali būti pripažintas neteistu gynybos priemonių naudojimu.

Apeliacinis teismas pažymėjo, kad BPK nenurodo, kokios gynybos priemonės laikytinos neteisėtomis bei neapibrėžti kriterijai, kuriais vadovaujantis galima būtų teigti, jog naudojamos gynybos priemonės neteisėtumo laipsnis yra pakankamas gynėją nušalinti nuo gynybos. Priimant sprendimą nušalinti gynėją, būtina vadovautis pagrindiniais valstybės prievartos taikymo leistinumo kriterijais, neginčijamai nustatyti faktinį ir teisinį pagrindus, leidžiančius taikyti šią kraštutinę,  teisei gintis esminės įtakos turinčią priemonę. Kiekvienu atveju, vertinant, ar yra pagrindas gynėjui taikyti procesinę prievartinio pobūdžio priemonę – nušalinimą, turi būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes, pasitelkiant teisinę sąmonę bei pasiremiant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Gynėjas turi būti nešališkas tiek objektyviąja, tiek ir subjektyviąja prasme, t. y. jo gynybos būdai ir priemonės turi ne tik būti teisėti, bet ir nekelti pagrįstų abejonių proceso dalyviams, kad galimai naudojamos neteisėtos gynybos priemonės ir būdai gali turėti įtakos teisėto ir teisingo sprendimo priėmimui nagrinėjamoje byloje. Advokatas privalo siekti teisingumo ir teisėtumo bei ginti savo kliento teises ir teisėtus interesus tik teisėtais būdais ir priemonėmis, nepažeisdamas teisės aktuose nustatytų draudimų, neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų bei gerbdamas kitų asmenų teises.

Apeliacinio teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje nuolat pasikartojantys advokatės neatvykimai į iš anksto suplanuotus ir su visais bylos dalyviais suderintus teisiamuosius posėdžius be svarbios priežasties rodo neatsakingą, atsainų požiūrį į savo kaip advokatės pareigas, nepagarbą teismui, ginamosios bei kitų proceso dalyvių teisėms. Apeliacinis teismas pažymėjo, kad, ne vieną kartą neatvykdama į suplanuotus teismo posėdžius, advokatė prisideda prie baudžiamosios bylos vilkinimo, tuo pačiu neleidžia teismui įgyvendinti baudžiamojo proceso paskirties ir pažeidžia kitų proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus, todėl apygardos teismas teisingai konstatavo, kad gynėja naudoja neteisėtus gynybos būdus ir pagrįstai už neteisėtų gynybos priemonių naudojimą nušalino advokatę nuo kaltinamosios gynybos.

 

(Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartis Nr. 1S-216-449/2019)

0

BPK 147 ir BPK 207: poėmio ir įvykio vietos apžiūros atribojimas. Byla Nr. 2K-7-40-511/2019

Posted by Mindaugas Bilius on 2019 06 04 in Procesinės prievartos priemonės |

Dėl esminių Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų pažeidimų   Nuteistojo J. K. gynėjas advokatas M. Dūda kasaciniame skunde kelia klausimą dėl BPK esminio reikalavimų pažeidimo, policijos darbuotojams iš įmonės „LT “ patalpų paimant keturis kompiuterių standžiuosius diskus. Kasatorius teigia, kad bendrovės patalpose atlikto tyrimo veiksmo, kurio metu buvo paimti kompiuterių standieji diskai, pagal atliktų veiksmų turinį (esmę) […]

0

BPK 159 str.: NVIV – tai, kad nutartyje konkrečiai nebuvo nurodytas A. K., o be E. B. įvardinti tik pastarojo interesais, ar naudai veikiantys asmenys, neduoda pagrindo teigti, jog šios priemonės taikymas buvo negalimas kitų asmenų atžvilgiu, o jos taikymo metu gauti duomenys turėtų būti pripažinti neleistinais. Baudžiamoji byla Nr. 2K-39-719/2019

Posted by Mindaugas Bilius on 2019 05 14 in Žvalgybinė veikla |

Kasatorius ginčija NVIV teisėtumą dėl to, kad minimi veiksmai buvo leisti atlikti ne prieš A. K., o prieš R. B.. Pažymėtina, kad žemesnės instancijos teismai skyrė didelį dėmesį įvertinti NVIV faktiniam ir teisiniam pagrindui. Teismai nustatė, jog nagrinėjamoje byloje prokurorė su prašymu taikyti BPK 159 straipsnyje numatytus veiksmus kreipėsi į ikiteisminio tyrimo teisėją. Iš šio prašymo […]

0

BK 184 str.: vekselio naudojimas prievolėms užtikrinti neprieštarauja įstatymui, todėl iš vekselio santykių kilusios sąžiningų asmenų, ir kreditoriaus, ir skolininko, teisės turi būti ginamos. Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-234-942/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 10 30 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-7-234-942/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. spalio 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Olego Fedosiuko, Gintaro Godos, Audronės Kartanienės, Vytauto Masioko, Vladislovo Ranonio ir pranešėjo Aurelijaus Gutausko, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorui Gintarui […]

0

BK 211 str.: baudžiamoji atsakomybė už komercinės paslapties atskleidimą taikoma tada, jeigu veika padarė didelės turtinės žalos nukentėjusiajam asmeniui. Žalos dydį teismas turi nustatyti vadovaudamasis grynojo pelno kriterijumi, bet ne visomis (tikėtinomis) pajamomis. Baudžiamoji byla Nr. 2K–402-677/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 10 22 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K–402-677/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. spalio 6 d. Vilnius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Eligijaus Gladučio ir pranešėjo Viktoro Aiduko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. Ž. gynėjo […]

0

BK 149, 150 str. ir 21 str.: vien parašytų SMS žinučių nepakanka, norint konstatuoti, kad asmuo rengėsi lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę aistrą. Baudžiamoji byla Nr. 1A-601-518/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 10 22 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 1A-601-518/2015 LIETUVOS Apeliacinis teismas N U T A R T I S 2015 m. spalio 16 d. Vilnius Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Lino Žukausko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Laimos Garnelienės ir Elenos Vainienės, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorei Dainorai Miliūtei, gynėjui advokatui Juozapui Puškoriui, teismo […]

0

BK 137 str.: Baudžiamojo įstatymo prasme ne bet kuris randas ar kitoks dėl nusikalstamos veikos nukentėjusiojo išvaizdos pablogėjimas laikytinas kūno subjaurojimu. Baudžiamoji byla Nr. 2K-395-511/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 10 14 in BK |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-395-511/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. spalio 6 d. Vilnius   Nuteistojo E. Š. gynėjo kasacinis skundas tenkinamas iš dalies. Dėl baudžiamojo proceso pažeidimų ir BK 137 straipsnio taikymo Nuteistojo gynėjas apeliaciniu skundu, be kita ko, ginčijo pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas dėl nukentėjusiojo […]

0

Tai, kad asmuo teismui nepateikė patvirtintos formos Nr. 094-1a medicininės Pažymos dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą, teismą ar karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją, savaime nepaneigia paties ligos ir negalėjimo dalyvauti tam tikros dienos teismo posėdyje fakto. Byla Nr. 1S-151-150/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 07 16 in Kardomosios priemonės |

Byla Nr. 1S-151-150/2015 LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. liepos 2 d. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Rūta Mickevičienė, sekretoriaujant Daliai Lukoševičienei, dalyvaujant prokurorui Audriui Matulioniui, gynėjai advokatei Natalijai Boiko, kaltinamajam V. D., teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo V. D. gynėjos advokatės Natalijos Boiko skundą dėl Vilniaus […]

0

Vien tai, jog policijos pareigūno sustabdytas A. M. pačioje pradžioje nebuvo perspėtas apie daromą įrašą, taip tik formaliai pažeidžiant Policijos patrulių veiklos instrukciją, nėra pakankamas pagrindas tokių duomenų laikyti neleistinu įrodymu BPK 20 straipsnio 1, 2, 4 dalių prasme, t. y. neteisėtu, taip pat tai nereiškia, kad įraše užfiksuota informacija neteisinga. Baudžiamoji byla Nr. 2K-330-222/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 06 22 in Įrodymai |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-330-222/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. birželio 9 d. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas, ar pirmosios instancijos teismas apkaltinamajame nuosprendyje padarė teisingas, įrodymais paremtas išvadas, ar pagal nustatytas faktines aplinkybes tinkamai kvalifikavo nuteistojo A. M. veiką, papildomai jį apklausė ir iš naujo atliko pirmosios instancijos […]

0

Duomenys, gauti atliekant slaptą telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę ir leidžiantys įtarti apie kitas asmens (asmenų) daromas nusikalstamas veikas, kurios nepatenka į kategoriją nusikalstamų veikų, dėl kurių pagal OVĮ galėjo būti atliekamas šis operatyvinio tyrimo veiksmas, atsižvelgiant į tai, kad buvo nesilaikoma ir kitų įstatymuose įtvirtintų šios informacijos panaudojimo kitame baudžiamajame procese taisyklių, gali būti ir nepripažinti įrodymais pagal BPK ir jais gali būti nesiremiama nagrinėjant baudžiamąją bylą. Baudžiamoji byla Nr. 2K-P-94-895/2015

Posted by Mindaugas Bilius on 2015 06 11 in Žvalgybinė veikla |

Baudžiamoji byla Nr. 2K-P-94-895/2015 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS N U T A R T I S 2015 m. birželio 1 d.   Nuteistojo J. V. ir nuteistosios J. A. gynėjo advokato Edvino Sergaičio kasaciniai skundai tenkintini iš dalies. Dėl duomenų, gautų operatyvinio tyrimo (kriminalinės žvalgybos) metu, pripažinimo įrodymais pagal BPK 20 straipsnio nuostatas Kasaciniuose skunduose teigiama, […]

Copyright © 2013-2020 Mindaugas Bilius All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex